Regulamin „Gwarancja 100% satysfakcji”

Józefosław – 3.11.2021 r.I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady promocji „Gwarancja 100% satysfakcji” (dalej jako „Akcja”).

Organizatorem promocji jest Kuroniowie Diety – KRN Katering Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Osiedlowej 50A. 05-500 Józefosław. NIP: 123149 81 53 (zwana dalej jako „Kuroniowie Diety”).

1.     Celem Promocji jest umożliwienie nowym klientom Kuroniowie Diety, oraz klientom, którzy zawarli w przeszłości, w terminie powyżej 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji, ważną umowę z Kuroniowie Diety i korzystali z Usług i produktów Kuroniowie diety, w przypadku braku satysfakcji z Usług polegających na dostarczaniu diety przez Kuroniowie Diety, uzyskania zwrotu środków pieniężnych do wysokości kosztów jednodniowego korzystania z dowolnej z Usług oferowanych przez Kuroniowie Diety, licząc od pierwszego dnia korzystania z Usługi włącznie. W celu uniknięcia wątpliwości, Akcji nie podlegają klienci, którzy zawarli w przeszłości, w terminie powyżej 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji, ważną umowę z Kuroniowie Diety i korzystali z Usług i produktów Kuroniowie diety, których ostatnia data realizacji nastąpiła krócej niż 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji.

2.     Akcja obowiązuje od 3 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r., (dalej jako „Okres trwania Akcji”) i dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i zrealizowanych w tym okresie. W celu uniknięcia wątpliwości, Akcji nie podlegają Usługi, których data realizacji jest późniejsza niż ostatni dzień Okresu trwania akcji.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Promocji poprzez wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu.

 

II.             ZASADY AKCJI

1.     Promocja dotyczy dowolnej diety z oferty Kuroniowie Diety zamówionej i opłaconej przez użytkownika na minimum 5 dni.

2.     Do udziału w Promocji uprawnieni są nowi klienci Kuroniowie Diety, przez których rozumie się osoby, które do chwili publikacji Regulaminu nie zawarły w przeszłości ważnej umowy z Kuroniowie Diety ani nie korzystały z Usług lub produktów Kuroniowie Diety (dalej jako „Uczestnik”), oraz których dane nie figurują w systemie oraz bazie danych Kuroniowie Diety oraz klienci, którzy zawarli w przeszłości, w terminie powyżej 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji, ważną umowę z Kuroniowie Diety i korzystali z Usług i produktów Kuroniowie Diety. Za wyjątkiem klientów, którzy zawarli w przeszłości, w terminie powyżej 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji, ważną umowę z Kuroniowie Diety i korzystali z Usług i produktów Kuroniowie diety, których ostatnia data realizacji nastąpiła krócej niż 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji.

3.     Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko raz.

4.     W razie braku satysfakcji z usług Kuroniowie Diety, Uczestnik uprawniony jest do uzyskania zwrotu środków pieniężnych, o których mowa pkt I ust. 1, pod warunkiem dostarczenia, najpóźniej pierwszego dnia dostarczenia przesyłki z dietą do godziny 20:00, oświadczenia o rezygnacji z Usług (wiążąca jest data otrzymania oświadczenia o rezygnacji przez Kuroniowie Diety). W przypadku prawidłowego dokonania rezygnacji przez Uczestnika, Kuroniowie Diety zobowiązany jest do zwrotu należności uiszczonych przez Uczestnika w wysokości równej kosztowi zakupu pierwszego dnia diety.

5.     Zwrot środków pieniężnych jest uzależniony od pozytywnej weryfikacji uprawnienia do udziału klienta w Akcji. Weryfikacja nowego klienta polega w szczególności na sprawdzeniu poprawności podawanych przez klienta danych osobowych oraz na porównaniu ich z danymi występującymi w bazie danych Kuroniowie Diety, takich jak email, numer telefonu, konto bankowe, adresy dostawy. Jeżeli którekolwiek z  danych podanych przez klienta zdubluje się z danymi w systemie, Kuroniowie Diety może odmówić pozytywnej weryfikacji. W przypadku klientów którzy zawarli w przeszłości, w terminie powyżej 60 dni od daty rozpoczęcia Akcji ich dane osobowe nie mogą dublować się z danymi występującymi w systemie przez ostatnie 60 dni od rozpoczęcia Akcji.

6.     Oświadczenie o rezygnacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje:

a.     Imię i nazwisko Uczestnika.

b.     Adres do korespondencji i adres e-mail.

c.     Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot.

d.     Numer diety.

e.     Nazwa diety.

f.      Podanie dni obowiązywania diety, których dotyczy rezygnacja

g.     Opcjonalnie Uczestnik może udzielić informacji, które pozwolą poprawić jakość świadczonych przez Kuroniowie Diety usług – w szczególności, co było powodem rezygnacji

7.     W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, zaleca się przesłanie wypełnionego Formularz Rezygnacji na adres: diety@kuroniowiediety.pl  

8.     Kuroniowie Diety dokona dyspozycji zwrotu należności Uczestnikowi w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji i pozytywnej weryfikacji uprawnienia do udziału w akcji, na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot następuje zgodnie z procedurami przyjętymi przez bank Uczestnika.

 

 

W pozostałych sytuacjach obowiązuje Regulamin Strony Kuroniowie Diety >>>